یه جایی تو دانشگاه دیدم عکس حاج احمد بود، زده بودن شهید احمد متوسلیان. یادم باشه برگشتم درستش کنم. بزنم فرمانده احمد متوسلیان. ما هنوز منتظرتیم فرمانده.

تولدت مبارک حاج احمد، عشقی عشق...