سخن ، بى تو مگر جاى شنیدن دارد؟
نفس ، بى تو کجا ناى دمیدن دارد

علت کورى یعقوب نبى معلوم است
شهر بى یار مگر ارزش دیدن دارد…؟!

شهریار