آخ!... اگه وسط خواب بیدارم نمی‌کردن، تلخی این همه سال اضغاث احلام دیدن، با دیدنت تو اون چادر گل گلی، شیرین می‌شد...

پ.ن: یعنی میمردی منو بیدار نمیکردی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!! اَه