شاید عشق پریدن از آتشی بود

که در مقابل خانه‌ی شما می‌سوخت

به قیمتِ سوختن ابروها و مژه‌هایم

در چارشنبه سوری سالی که

تو در آن عروس شدی!

یغما گلرویی

از کتاب باران برای تو می‌بارد