غم هجر تو ای ساقی زده آتش به جان من

تو جانی و تو جانانی همه جمع سکارا را

#مهدی_بخشی