دکترها حال عاشقان را اصلاً درک نمی‌کنند...

دکتر گفت هر چی بیشتر در موردش فکر کنی و خیال پردازی کنی حالت بدتر میشه.

واسه همین واست بی‌خیالی تجویز میکنم... بهش فکر نکن...

خودش نمیدونست واسم بی خوابی هم تجویز کرده...

«هر شب خیالت را در آغوش می‌کشیدم تا خوابم ببرد»