مدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت

خرابم می‌کند هردم فریب چشم جادویت

حافظ

خط: ح.ف.(میگه: ننویس ... میخوای مردم بهم بخندن... تو خیلی پستی... :|)