من میدونم این مطلب رو میگم و فردا چنان از آسمان و زمین برایم کارهای دیگر میریزد که شرمنده میشم ولی میگم...

من یه صفحه اضافه کردم که دوست دارم ببینید، هنوز هم بعد یک ماه فوتوشاپ رو باز نکردم که امیدوارم مجبور شم باز کنم...

http://kapoo.blog.ir/page/HandWriting