همیشه هم غربت بد نیست...

بعد از اربعین این بهترین خاکی شدن دنیام بود...

امشب آدما متعجب منو نگاه میکنن...

شاید چون دارم داد میزنم...

شایدم چون نشستم وسط جمعیت گریه میکنم...

آااااای خدا.‌‌... یعنی اینقدر منو دوست داری؟؟

اینقدر سخت امتحاناتم؟

دوست دارم ولی رحم کن