دیدار تو گر صبح ابد هم دهدم دست

سرخوشم از لذت این چشم به راهی

فریدون مشیری...

چرا فک میکردم صائبه؟؟