این آخر ترمها سخته ولی این یکیش دیگه کشنده س...

یعنی دارم با خودم کلنجار میرم که وسط راه دراز بکشم و بخوابم و بیخیال شم... خوابم میاد خب...

بسه دیگه