امروز بدن من فوتوسنتز نمود بدون ناهار و صبحونه خوردن تا همین الان احساس گشنگی نکرده در حالی وسایل اتاق را که در طبقه سوم خوابگاه بود بعد از جمع کردن در چنادین بار بالا و پایین آمدن به انبار منتقل کرد، وسایل دوست خود را جمع و بسته بندی کرد، وسایل باقیمانده را به کانون برد، و اینکه چهار ساعت کامل خوابیده است و از این لحاظ مشکلی ندارد... الان من به بدنم ظلم کردم؟! یه نسخه از وصیت نامه هام رو هم پیدا کردم که واقعاً در شرایط بدی نوشته شده بود... حالم بده ولی شما باور نکنین... الانم تو اتوبوس هستم داریم با بچه‌ها یه سری قطعه بخریم و شامی میل و برگردیم.