این سه شب آخر، سه تا فیلم دیدم که ترتیبشو رعایت نکردم شما خواستید ببینید ترتیبشو رعایت کنید...

به رنگ ارغوان، غرور و تعصب، تاوان

تاوان چون غم‌انگیزه نذارین آخر اگه خواستین ببینین... فقط همین.

شبتون هم خوش. :)