وقتی بنده‌ی اربابی، وقتی وظیفه‌ات بیل زدن است، حتی اگر بیل شکسته هم به تو بدهد باید بیل بزنی... فعلا وظیفه‌ات بیل زدن است حتی اگر زمین بایر و بیل شکسته و تو خسته و هوا گرم و مرگ نزدیک.

پناهیانوار